کارت خرید

هاست دانلود

پلن 1 گیگ


 • فضا 1 گیگابایت

 • ترافیک نامحدود

 • تعداد اکانت نامحدود

 • دیتابیس 1

 • امکان اورسل دارد

 • امکان لیچ ندارد

 • وب سرور Nginx

 • کنترل پنل دایرکت ادمین

 • Ftpدارد


پلن 5 گیگ


 • فضا 5 گیگابایت

 • ترافیک نامحدود

 • تعداد اکانت نامحدود

 • دیتابیس 1

 • امکان اورسل دارد

 • امکان لیچ ندارد

 • وب سرور Nginx

 • کنترل پنل دایرکت ادمین

 • Ftpدارد


پلن 10 گیگ


 • فضا 10 گیگابایت

 • ترافیک نامحدود

 • تعداد اکانت نامحدود

 • دیتابیس 1

 • امکان اورسل دارد

 • امکان لیچ ندارد

 • وب سرور Nginx

 • کنترل پنل دایرکت ادمین

 • Ftpدارد


پلن 20 گیگ


 • فضا 20 گیگابایت

 • ترافیک نامحدود

 • تعداد اکانت نامحدود

 • دیتابیس 1

 • امکان اورسل دارد

 • امکان لیچ ندارد

 • وب سرور Nginx

 • کنترل پنل دایرکت ادمین

 • Ftpدارد


پلن 50 گیگ


 • فضا 50 گیگابایت

 • ترافیک نامحدود

 • تعداد اکانت نامحدود

 • دیتابیس 1

 • امکان اورسل دارد

 • امکان لیچ ندارد

 • وب سرور Nginx

 • کنترل پنل دایرکت ادمین

 • Ftpدارد


پلن 100 گیگ


 • فضا 100گیگابایت

 • ترافیک نامحدود

 • تعداد اکانت نامحدود

 • دیتابیس 1

 • امکان اورسل دارد

 • امکان لیچ ندارد

 • وب سرور Nginx

 • کنترل پنل دایرکت ادمین

 • Ftpدارد


پلن 200 گیگ


 • فضا 200گیگابایت

 • ترافیک نامحدود

 • تعداد اکانت نامحدود

 • دیتابیس 1

 • امکان اورسل دارد

 • امکان لیچ ندارد

 • وب سرور Nginx

 • کنترل پنل دایرکت ادمین

 • Ftpدارد


پلن 500 گیگ


 • فضا 500گیگابایت

 • ترافیک نامحدود

 • تعداد اکانت نامحدود

 • دیتابیس 2

 • امکان اورسل دارد

 • امکان لیچ ندارد

 • وب سرور Nginx

 • کنترل پنل دایرکت ادمین

 • Ftpدارد


پلن 1000 گیگ


 • فضا 1000گیگابایت

 • ترافیک نامحدود

 • تعداد اکانت نامحدود

 • دیتابیس 4

 • امکان اورسل دارد

 • امکان لیچ ندارد

 • وب سرور Nginx

 • کنترل پنل دایرکت ادمین

 • Ftpدارد


پلن 2000 گیگ


 • فضا 2000گیگابایت

 • ترافیک نامحدود

 • تعداد اکانت نامحدود

 • دیتابیس 4

 • امکان اورسل دارد

 • امکان لیچ ندارد

 • وب سرور Nginx

 • کنترل پنل دایرکت ادمین

 • Ftpدارد


پلن 4000 گیگ


 • فضا 4000گیگابایت

 • ترافیک نامحدود

 • تعداد اکانت نامحدود

 • دیتابیس 6

 • امکان اورسل دارد

 • امکان لیچ ندارد

 • وب سرور Nginx

 • کنترل پنل دایرکت ادمین

 • Ftpدارد